Familievern

Vi tilbyr ikke tradisjonell familieterapi, men vi har i all vår terapitilnærming fokus på familievern. Med familievern mener vi menneskets grunnleggende behov for nære relasjoner, og at mennesket ikke kan la være å relatere seg til enkeltpersoner eller grupper, og til seg selv med tanker, følelser, holdninger og eksistensielle/åndelige erfaringer. Men dette er ofte vanskelig og det kan oppstå problemer, både i det enkelte mennesket, i vennskap, i parforhold og i forholdet mellom barn og foreldre. Det kan også oppstå et mangfold av reaksjoner i familien knyttet til hendelser, kriser og belastninger. Vår hovedtilnærming i møtet med dette er individualterapi, men det kan også være aktuelt med par- og/eller familiesamtaler.